Do kwot unijnych
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Lista zamówień Do kwot unijnych
Data publikacji:

PLAT­FORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 16 września 2020 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

Zamówienia publiczne - postępowania

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-mailem: kontakt@logintrade.pl