Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539

Aktualności

PLAT­FORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 16 września 2020 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

link do platformy: https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienia publiczne powyżej art.4 pkt 8

Zamówienia publiczne poniżej art.4 pkt 8

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-mailem: kontakt@logintrade.pl