O nas

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: IOD.INSPECT@gmail.com

 3. Dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu wykonania i na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO,

  • w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • w celach analitycznych takich jak: optymalizacja procesów obsługi, analiza finansowa Spółki, itp. będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych w punkcie 3, dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak:

  • podmioty upoważnione do przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie zawartych umów.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa. Nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).